ภูมิทัศน์ในโครงการ

ภูมิทัศน์ทางน้ำ (Water Landscape)

เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้นาโครงการแรกและแห่งเดียวในขณะนี้ ที่มีการจัดภูมิทัศน์ทางน้าที่สวยงามด้วยพรรณไม้น้าหลากหลายชนิดด้วยคูคลองและทะเลสาบที่กระจายอยู่ทั่วไปโครงการรวมความยาวประมาณ 15 กม. ยังช่วยให้กรุงกวีมีภูมิอากาศที่ชุ่มชื้น เย็นสบาย และมีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ยากจะหาได้ในปัจจุบัน จานวนนกและปลาตามธรรมชาติในกรุงกวีเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกวัน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ถ้าที่นี่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอสัตว์ต่าง ๆ ก็คงไม่มาอยู่ร่วมกัน พึ่งพากันตามธรรมชาติอย่างเช่นทุกวันนี้

นอกจากการสร้าง การปรับปรุงแล้ว การดูแลบารุงรักษา ให้คงอยู่ ก็ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดที่จะดูแล วิธีหนึ่งที่เราเลือกใช้ในการดูแลธรรมชาติที่กรุงกวี ก็คือ การใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ที่เป็นพิษ หรือที่เราเรียกว่า Biological Control แล้วหันมาใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติทดแทน อาทิ สารสกัดจากสะเดากาจัดศัตรูพืช การใช้ EM ควบคุมคุณภาพน้าหรือการใช้ไฟล่อแมลง และตรวจจานวนและชนิดของแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อต้นไม้เป็นต้น


สวนรอบโครงการ (Linear Park)

เพื่อให้เกิดความสงบ เป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการมากที่สุด พื้นที่โดยรอบโครงการได้ถูกกันออกเป็นแนวยาว ป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกและจัดเป็นพื้นที่สีเขียวสาหรับพรรณไม้นานาชนิด เป็นส่วนพักผ่อนรอบโครงการและยังเป็นแหล่งสะสม แสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สวยงาม และบางพันธุ์ไม่ค่อยเป็นที่พบเห็นกันทั่วๆ ไป จึงเหมาะสาหรับผู้ที่รักต้นไม้และธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง