รศ.มานพ พงศทัต
ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 

รศ.มานพ พงศทัต
ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

การศึกษา

 • Master of Regional Plannjng Institute of Social Studies,The Netherlands
 • Certificate in Developing Planning University College,London,University,United Kingdom
 • Master of Architecture ( M.Arch ) Kansas State University,United States
 • Bachelor  of Architecture Chulalongkorn University

การทำงาน

 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า ก.ท.ม. พ.ศ. 2542-2543
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ ก.ท.ม. พ.ศ. 2541-2542
 • หัวหน้าภาควิชาการเคหการ ปี พ.ศ. 2533-2541
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2528-2534
 • หัวหน้าภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2526-2528
 • องคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2522-2525
 • รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปี พ.ศ.2526-2531
 • กรรมการบริหารสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2523-2527
 • กรรมการวางแผนและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2524-2537
 • กรรมการคณะกรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533-2539
 • กรรมการคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533-2539