เกี่ยวกับเรา

แนวความคิดโครงการ

ที่ดินผืนสวยเกือบ 1,000 ไร่ ขนาบคลองรังสิตยาวกว่า 1 กม. ไปจรดคลอง 5 นี่คือผืนดินที่ได้ถูกเจียรนัยให้เป็น "กรุงกวี" สโมสรมีระดับสำหรับคนไทย ท่ามกลางชุมชนใหม่ พร้อมความเจริญครบวงจรในอนาคต เพื่อรูปแบบชีวิตครอบครัวที่ สมบูรณ์..สงบ..สะดวกสบาย..ผ่อนคลาย คู่คลองรังสิต พร้อมรวมกลุ่มชนที่มิได้เพียงชื่นชมความสุนทรีของการใช้ชีวิตอย่างประณีตพิถีพิถันเท่านั้น แต่ยังรักที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสบาย..อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ทั้งด้วยการมอง การฟัง การสัมผัสและรู้สึกได้สมกับชื่อ “กรุงกวี"

"ด้วยความคิดและสาเหตุหลายประการ "กรุงกวี" จึงเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เป็นปณิธานสูงสุดก็คือ ประสงค์จะให้ "กรุงกวี" เป็นที่สร้างความภาคภูมิใจสำหรับความเป็นคนไทย มีสถานที่ที่มีชื่อเป็นไทย มีบรรยากาศ ภูมิทัศน์และสวนธรรมชาติแบบไทยๆ เริ่มต้นและสร้างสรรค์โดยคนไทย ด้วยความประณีตและตั้งใจจะให้ดีให้สมกับที่เป็นไทย”


คณะผู้บริหาร

อาจารย์กนก เหวียนระวี

ประธานกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะอนุกรรมการติดตามการออกแบบผังบริเวณและโครงการของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงกวี จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
 • อดีตอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อดีตประธานที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • อดีตคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้งสาขาสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • อดีตเลขาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
 • อดีตเลขานุการคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ

ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Commerce ที่สหราชอาณาจักร จากนั้นยังได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกที่ Accountants และ The Institute of Chartered Accountants ที่สหราชอาณาจักรเช่นกัน

การทำงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2499 จากนั้นได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี จนถึงปี พ.ศ. 2514 ได้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2521 ได้ลาออกจากราชการ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด


พลเอก บรรจบ บุนนาค

ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

การศึกษา

สำเร็จศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)จากนั้นได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ที่โรงเรียนทหารช่างสหรัฐฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชดที่ 37 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 11 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

การทำงาน

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญได้แก่ อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยฑูตทหารบกประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ปลัดบัญชีทหารบก รองเสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารบก และ เสนาธิการทหาร ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526 และได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม 2528 จากนั้นได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2535


รศ.มานพ พงศทัต

ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

การศึกษา

 • Master of Regional Plannjng Institute of Social Studies,The Netherlands
 • Certificate in Developing Planning University College,London,University,United Kingdom
 • Master of Architecture ( M.Arch ) Kansas State University,United States
 • Bachelor of Architecture Chulalongkorn University

การทำงาน

 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า ก.ท.ม.