พลเอก บรรจบ บุนนาค
ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 

พลเอก บรรจบ บุนนาค
ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

การศึกษา
สำเร็จศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)จากนั้นได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ที่โรงเรียนทหารช่างสหรัฐฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชดที่ 37 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 11 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

การทำงาน
ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญได้แก่ อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยฑูตทหารบกประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ปลัดบัญชีทหารบก รองเสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารบก และ เสนาธิการทหาร ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526 และได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม 2528 จากนั้นได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2535