อาจารย์กนก เหวียนระวี
ประธานกรรมการ

 

อาจารย์กนก เหวียนระวี
ประธานกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะอนุกรรมการติดตามการออกแบบผังบริเวณและโครงการของ
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงกวี จำกัด
  ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
 • อดีตอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อดีตประธานที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • อดีตคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้งสาขาสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • อดีตเลขาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
 • อดีตเลขานุการคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย